GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır), …………………adresinde yerleşik ……………………. (Bundan böyle …..olarak anılacaktır.) ……………. adresinde yerleşik, …….arasında (bundan böyle DANIŞMAN olarak anılacaktır) imzalanarak yürürlük kazanmıştır.

İş bu gizlilik sözleşmesi taraflar arasında mutabakat sağlanarak imza altına alınmıştır.

 • DANIŞMAN, …. firmasının faaliyet gösterdiği tüm alanlarda müşteri ve potansiyel müşterilerle ilgili ….. ‘ a bilgi transferi yapmak, belirlenen müşteriler için müşteriyi ikna edebilmek adına özel görüşmeler ve lobi çalışmaları yapmak, toplantı ortamı hazırlamak ve müşteriyi …ile sözleşme yapmaya ikna etmek,
 • Müşteri ve ….arasında yapılacak toplantılara katılım için …….ın isteğine göre toplantı ortamı hazırlamak,
 • Müşteri ile …. arasında sağlıklı iletişimi sağlamak,
 • Müşterinin özel talep ve isteklerini ….. a bildirmek,
 • Rakiplerin çalışmaları ile ilgili bilgileri …. ile paylaşmak,
 • Yeni müşteri kazanımı ile ilgili stratejik plan belirleme çalışması yapmak,
 • Haftalık olarak tüm konuları toplantı dâhilinde sözlü ve yazılı olarak ….. ile paylaşmak.
 1. Gizli Bilgi:

DANIŞMANIN işbu sözleşmede tanımlanan işler nedeniyle edindiği her türlü veri, bilgi ve belge Gizli Bilgi sayılacaktır.

Gizli Bilgiler, işbu sözleşmede yazılı olup olmadıklarına bakılmaksızın yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve/veya herhangi bir başka formdaki mevcut ve gelecekteki telif hakları, her türlü fikri ve sınai haklar, iyileştirme fikirleri, ticari sırlar, buluşlar, çizimler, dosya bilgi, veri ve doneleri, her türlü vesaik ve evraklar, diyagramlar, şartnameler, teknik bilgiler, know-how, işlemler, formüller, modeller, yazılımlar, veri tabanları, şifreleme teknikleri, prosesler, iş stratejileri, stratejik ittifaklar, araştırma ve geliştirme yöntemleri, test sonuçları, pazarlama teknikleri ve malzemeleri, pazarlama ve geliştirme planları, fiyat listeleri, fiyat uygulama politikaları, potansiyel ve gerçek müşteriler ve/veya tedarikçiler ile ilgili bilgiler, yöneticiler, ortaklar, çalışanlar ile ilgili bilgiler, sözleşme ve her türlü finansal bilgiler, bütçe, satış rakamları, ürünler, ürün fiyatları, karlılık, örgütsel yapı, müşteriler, anlaşmalar, yönetim biçimi, metot, hizmet fiyatları, hizmet İsimleri, tedarikçi isimleri, müşteri isim ve unvanları, hangi müşterinin hangi üründen ne kadar aldığı, iş yapış şekilleri, ciroları, tahsilatları, şirket strateji, politika, ilke ve tedbirler v.s.) , kendi işçileri, kardeş şirketleri, doğrudan yada dolaylı hissedarı bulunduğu şirketler prosedürler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgiyi kapsayacaktır.

 1. Gizli Bilgi’nin Korunması Yükümlülüğü:

2.1.    DANIŞMAN Gizli Bilgi’yi;

2.1.1     Büyük bir gizlilik içinde korumayı,

2.1.2 Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçlarının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette

olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiç bir amaç için kullanmayacağını,

2.1.3 Gizli Bilgiyi hangi suretle olursa olsun 3. şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü

şahıslarca kullanımına izin vermeyeceğini, bilgilerin gizli kalması için gerekli tüm dikkat ve

özeni göstereceğini,

2.1.4  Gizli Bilgi’nin güvenlik standartlarına uygun şekilde alınması ve saklanmasını temin etmeyi,

 • Bu yükümlülüklerden herhangi birine aykırı hareket edilmesi halinde, bu hükme aykırı davranan DANIŞMAN, sözleşmeye aykırı davranışın sağladığı ekonomik menfaati ve ihlale maruz kalanın uğradığı her türlü zarar ve ziyanı ilk talep üzerine derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
 • DANIŞMAN, işin içeriği ile ilgili dataları, Know-How, sistem, doküman, patent, marka, formül gibi fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Müşteri Bilgileri, teknik ve ticari bilgilerin dolaylı veya doğrudan üçüncü kişilerde dahil olmak üzere başka yerlerde kullandırılmayacağını ve her türlü önlemleri alacağını, amaç dışı kullanım halinde derhal karşı tarafa bilgi vereceğini, aksine davranışın akde aykırılık teşkil edeceğini ve bu sözleşme dahilinde ….. a karşı sorumluluğunun doğacağını kabul ve taahhüt eder.
 • DANIŞMAN, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmakla yükümlüdür. DANIŞMAN, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Taraflar gizli bilgiyi içeren tüm yazılı, elektronik, görsel-işitsel belgelerin içeriği her ne olursa olsun kullanımı akabinde ivedilikle imha edileceğini kabul ederler.
 • Taraflar arasında bugüne kadar yapılmış toplantılarda taraflarla ve işin yürütümü ile ilgili karşılıklı paylaşılan her türlü yazılı ve sözlü bilgi belge, protokol gizlilik sözleşmesi kapsamı içindedir.
 1. Süre:

Gizlilik yükümlülüğü işbu sözleşmenin imza tarihinde yürürlüğe girecek ve taraflar arasındaki iş ilişkisinin sona ermesinden sonra 2 (iki) yıl daha devam edecektir.

 1. Diğer Hükümler:

4.1     Taraflar bu Sözleşme nedeniyle, işbu Sözleşmenin öncesinde, esnasında ve/veya sonrasında edindikleri hertürlü bilgi ve belgeyi kesinlikle gizli tutmayı ve ne olursa olsun hiçbir bilgi ve belgeyi diğer tarafın yazılı izni bulunmadıkça kullanmamayı, özel ve/veya tüzel şahıslara açıklamamayı ve özel ve/veya tüzel üçüncü şahısların bunları kullanmasına ve/veya kopya etmesine izin vermemeyi ve sadece bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aksine bir ihtimalde dahi DANIŞMAN, diğer tarafın kendisi aleyhine ihtiyati tedbir dâhil her türlü kanun yollarına başvurmak ve sair her türlü hukuki ve fiili tedbirleri almak hakkını haiz bulunduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. Tarafların bu yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra dahi devam edecektir.

 • İşbu Sözleşme hükümleri, her iki tarafın yazılı onayı olmadıkça değiştirilemez.
 • İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin geçersiz hale gelmesi ya da iptal edilmesi, diğer maddelerinin geçerliğini etkilemez.
 • Taraflar, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin veya yazılan elektronik posta tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği noter kanalıyla karşı tarafa yedi gün öncesinden bildirmedikçe işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatın geçerli sayılacağını ve geçerli bir tebligata ilişkin tüm hukuki sonuçları doğuracağını kabul ve beyan ederler.
 • Bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek hesap uyuşmazlıklarının çözümünde ….. In ticari defter ve kayıtları (bilgisayar kayıtları dâhil) tek taraflı kesin delil niteliğindedir.
 • İşbu Sözleşmeden doğan ihtilafların halinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış olup taraflara verilmiştir.

İşbu Sözleşme, taraflarca A tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.